رونمایى از دستاوردهاى جدید نزاجا با حضور امیر حیدری