سرمایه چند ده میلیاردی شهرداری تهران که تبدیل به انباری شده است