دولت بدون مجوز مجلس اجرای خواسته‌های FATF را آغاز کرد