رایزنی منطقه‌ای در تهران برای کاهش چالش‌های امنیتی