توضیحات سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره آتش سوزی در هتل لاله