قیمت ارز پس از تصویب مجدد یکی از لوایح FATF بالا رفت