ماجرای پاسخ روحانی به ادعای مدیران ارشد رسانه ای آمریکا