تشبیه شورای شهر تهران به ماشین مشتی ممدلی توسط نایب رییس شورا