برای دستیابی به اهداف و تکالیف برنامه ششم تلاش می کنیم