انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی