رئیس سابق یکی از سازمان‌های دولتی استان یزد بازداشت شد