اتفاق عجیب‌ بعد از نامه فدراسیون فوتبال به ۴۰ کشور