دبیرکل سازمان ملل حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد