حمله دیروز دست خالی دشمن دربرابر ایران بود/پیشنهاد ترور مقامات خارجی توسط شریعتمداری؟