دبیرکل سازمان ملل با تهدید عربستان رای خود را پس گرفت