مجروحین حادثه تروریستی اهواز به ۸ بیمارستان منتقل شدند