ظریف: تعامل، به اراده برای پایبندی به تعهدات نیازمند است