نوجوان زباله‌گرد: پدرم فریبم داد و نگذاشت در ناز و نعمت زندگی کنم