یک شرط بدیهی برای کارآمد سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل