علم الهدی:حمایت رهبری از دولت به معنای تایید سوتدبیرها نیست