آیفون وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز در بازار موجود است