محجوب: دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید شناور شود