کاهش زائران متقاضی پرواز به عتبات با افزایش نرخ دلار