تشریح مجموعه اقدامات شهرداری تهران برای کنترل آلودگی هوا در زمستان