انتقام خواننده زیرزمینی از دختران جوان به خاطر شکست عشقی!