هنوز برخی مدیران شرایط جنگ اقتصادی را درک نکرده‌اند