این پرسپولیسی مدام حس می‌کند در آسیا گل می‌زند ولی نمی‌زند!