انتقاد جوان از الیاس حضرتی:شما که فرمانده سپاه بوده ای چرا از نهضت آزادی حمایت می کنی؟