تعامل پلیس راهور و صنعت بیمه به کاهش حوادث و تخلفات منتهی می شود