ثبت رکورد ۹۸۵۰ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه