انتقاد از پیش فروش خودرو توسط خودروسازان: ماشین می فروشید یا "لپ لپ"؟