روزنامه جمهوری اسلامی:جلوی تفرقه انگیزی از طریق هیاتهای عزاداری را بگیرید