دلار آمریکایی از مراودات اقتصادی ایران و عراق حذف شود