هرمیداس باوند: اگر جای روحانی بودم، توپ را در زمین ترامپ می‌انداختم