با پولی که مردم به حساب سایپا ریختند،می شودیکی از شرکتهای بنزیا لامبورگینی را خرید