لاوروف: مانند عملکرد آمریکا در «رقه» عمل نخواهیم کرد