تحریم شرکت هواپیمایی تایلندی به دلیل ارتباط با ایران