آغاز رزمایش اقتدار عاشورایی با حضور بسیجیان در ارومیه