آیا می‌توان از اموال بیت‌المال برای مراسم عزاداری استفاده کرد؟