پلیس به دنبال سرنخ مرگ زن جوان در پی سقوط از ارتفاع