بازار مسکن در رکود و متقاضیان خرید در انتظار کاهش قیمت‌ها