نماینده مجلس: اینترنت رایگان در اماکن عمومی در اختیار مردم قرار گیرد