پذیرش خارج از نوبت سرویس مدارس در مراکز معاینه فنی