میزان افزایش بهای غذا و خوابگاه دانشجویی درسال تحصیلی جدید