خواننده مطرح پاپ از حسرت موقعیتی که طارمی خراب کرد گفت