جزییاتی از "جوش دادن" در شورای شهر بروجرد توسط مردم