قدیری ابیانه: بودجه فرهنگی شهردای در مراسم رقص هزینه می‌شود