برداشت‌های سریالی از بانک‌ها با کارت‌های هدیه جعلی