ورزشکاری که قرار بود تست دوپینگ بدهد از هتل فرار کرد!