بیابان زدایی ممکن است، به شرطی که مسئولان باور کنند!